Kategorier
Uncategorized

Vi skriver på ”Civilsamhället för Agenda 2030”

Unga Drogförebyggare är en av de 84 organisationer, som idag skriver under civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring. Dokumentet som kommer överlämnas till civilminister Ardalan Shekarabi, är en uppmaning till ett medvetet arbete för att genomföra Agenda 2030.

Avsiktsförklaringen “Civilsamhället för Agenda 2030” är en gemensam och tydlig markering om vikten av ett medvetet arbete för att uppnå de 17 målen i Agenda 2030. Det är också en uppmaning till kommande regering att höja ambitionsnivån och gentemot beslutsfattare och samhället i stort göra en markering: de här frågorna är mycket angelägna och civilsamhället tänker inte glömma bort FN:s globala mål för hållbar utveckling. Initiativtagare till avsiktsförklaringen är bland annat LSU som samlar Sveriges ungdomsorganisationer och där Unga Drogförebyggare är medlemmar.

I dokumentet finns en punktlista där de undertecknande organisationerna deklarerar att de vill höja sin ambition i genomförandet av Agenda 2030. Till exempel ska organisationerna föregå med gott exempel, vara folkbildande aktörer, bygga vidare på samverkans- och dialogformer och ”granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner och landsting.

Tobak och andra droger utgör ett hinder för att uppnå de 17 målen. Både produktion och konsumtion motverkar en hållbar utveckling och en fortsatt stark industri bakom dessa produkter kommer försvåra arbetet att uppnå målet i Agenda 2030 med att minska extrem fattigdom och att minska ojämlikhet och orättvisor.

Tobaksbruket är störst bland fattiga och de pengar som spenderas på tobak skulle göra större nytta om de användes för att säkerställa grundläggande behov som mat, utbildning och hälsovård. Odlingen av tobak tar 3,8 miljoner hektar mark i anspråk, som istället hade kunnat användas till jordbruk. Den allra största delen av tobaksodlingarna finner vi i länder där undernäring och barnarbete är stora problem. Varje år dödar tobak 7 miljoner människor världen över och tobak är den främsta faktorn bakom epidemin av icke-smittsamma sjukdomar. Fortsatt tobaksbruk i världen kan omöjligt garantera alla ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.

Unga Drogförebyggares vision är en värld där inga unga utsätts för droger. Genom vårt arbete för att förebygga tobaksbruk, tidiga alkoholdebuter och bruk av andra droger bidrar vi till att uppnå Agenda 2030. Vi vill utmana näringsliv, makthavare och beslutsfattare världen över att bekämpa tobaksbruk och förebygga droganvändning. Det enda sättet att nå en Agenda 2030 är att kommande generationer får växa upp utan att utsättas för droger.

Som organisation är det vårt ansvar att föregå med gott exempel och i vår egen verksamhet arbeta hållbart och långsiktigt. Vi vill utmana våra egna arbetssätt och genom att utmana samhället, bidra till att Agenda 2030 ska uppnås.

Tillsammans med övriga organisationer i civilsamhället arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet, demokrati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en hållbar värld nu och efter 2030.

Här kan du läsa hela dokumentet: avsiktsforklaring-civilsamhallet-for-agenda-2030

 

 

 

 

 

Bakgrund

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

 

Här kan du hitta mer information om hur tobak droger förhindrar Agenda 2030:

http://www.tobaksfakta.se/tobak_ett_hot_mot_hallbar_utveckling/