Integritetspolicy

 

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

 

Allmänt

Unga Drogförebyggare respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Unga Drogförebyggare [802444-0250] är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Unga Drogförebyggares verksamhet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter och att följa lagar och regler, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR) (2016/679), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Unga Drogförebyggare hanterar personuppgifter som rör kunder, leverantörer och samarbetspartners (anställda eller företrädare för de företag som är våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners), deltagare i verksamheter, föräldrar samt andra intressenter t.ex. affärskontakter, potentiella kunder och framtida samarbetspartners.

 

 

SYFTE   

Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och ge dig tillgång till information, upplevelser och tjänster från Unga Drogförebyggare. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Personuppgifter vi samlar in

Unga Drogförebyggare samlar in personuppgifter om du deltar i vår verksamhet, använder våra tjänster eller besöker och registrerar dig på våra webbplatser. Detta kan omfatta:

 • Namn, födelseår och kontaktinformation inklusive e-postadress.
 • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • Demografisk information som till exempel adress alternativt IP-adress.
 • Annan information som är relevant för kommunikation, ekonomisk transaktion, tävlingar och internationella resor, föreningsanslutning, medlemsrevision och eventdeltagande vilket kan inkludera information om allergier eller matpreferenser.

Vi behandlar dina personuppgifter när:

 • Du bildar ett drogförebyggande råd (en förening) och/eller skickar in en medlemsrapportering
 • Du blir medlem i ett drogförebyggande råd
 • Du är kontaktperson för en förening
 • Du har ett förtroendeuppdrag för organisationen
 • Du deltar på en utbildning, ett läger, en konferens, en tävling eller annat i verksamheten
 • Du är vårdnadshavare eller kontaktperson till någon som deltar i vår verksamhet
 • Du beställer tryckmaterial eller merchendise av oss
 • Du bokar en utbildning eller föreläsning
 • Du kontaktar oss med frågor eller vill inleda ett potentiellt samarbete
 • Du söker jobb eller praktik hos oss
 • Du finns med på film, bild eller ljudinspelning
 • Du besöker vår hemsida

 

Medlemskap och drogförebyggande råd

I samband med att ett drogförebyggande råd (förening) bildas och ansluter sig till Unga Drogförebyggare behandlar vi personuppgifter. Genom att skicka in en medlemsrapportering och skriva under den godkänner du att dina personuppgifter får lagras och användas i Unga Drogförebyggare i frågor som rör vår verksamhet. Den rättsliga grunden för detta är avtal.

I första hand är det ditt drogförebyggande råd som hanterar dina personuppgifter som enskild medlem. Att bli medlem i ett drogförebyggande råd gör du antingen genom att skriva under ett kontrakt om drogfrihet där det framgår att du blir medlem i organisationen eller genom att skriva under Unga Drogförebyggares särskilda medlemsblankett.

När du blir medlem i en förening som är ansluten till Unga Drogförebyggare godkänner du att:

 • Vi får tillgång dina personuppgifter i två år. Uppgifterna administreras av Unga Drogförebyggares kansli.
 • Statliga myndigheter och revisorer för Unga Drogförebyggare får granska dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra.
 • Få ut en utskrift med all information som Unga Drogförebyggare har sparat om dig.
 • Få dina uppgifter rättade om de är fel.
 • Få uppgifter om dig raderade.

Det görs genom att kontakta det drogförebyggande råd du är medlem i och berätta vad du vill.

Unga Drogförebyggare använder dina personuppgifter och uppgifter om ditt drogförebyggande råd till att:

 • Söka bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF) och landsting/regioner för varje medlem och varje förening.
 • Göra mail- och ringkontroller för att veta att medlemmarna är med i föreningen.
 • Låta revisorer för Unga Drogförebyggare slumpa fram ett antal föreningar och kontrollera att personuppgifterna stämmer.
 • Ta fram relevant statistik för Unga Drogförebyggare.
 • Kunna skicka ut information och be om svar på enkäter.

Ditt drogförebyggande råd ansvarar för att:

 • Aldrig lämna ut dina personuppgifter utan att du har godkänt det.
 • Vara försiktiga så att ingen utanför föreningen kan ta del av dina personuppgifter.

 

Deltar i verksamhet, utbildningar, konferenser etc.

I samband med att du deltar och anmäler dig till vår verksamhet på ett läger, en utbildning, konferens eller liknande hanterar vi dina personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter i samband med detta för att du ska kunna delta och vi ska kunna skicka information till dig. I samband med att du anmäler dig godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter för information gällande den specifika verksamheten och inbjudningar till liknande verksamhet. Dina personuppgifter i samband med en anmälan till ett event sparas i ett år. Den rättsliga grunden för detta är samtycke.

Om du är kontaktperson eller vårdnadshavare till en person som deltar på vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter. Genom att person anmäler sig till vår verksamhet och uppger dig som kontaktperson godkänner personen att vi får behandla dina personuppgifter. Dessa personuppgifter används enbart om det händer deltagaren något i samband med vår verksamhet.

Det är enbart Unga Drogförebyggare och personer i organisationen som arbetar med eventet som har tillgång till dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra.
 • Få ut en utskrift med all information som Unga Drogförebyggare har sparat om dig.
 • Få dina uppgifter rättade om de är fel.
 • Få uppgifter om dig raderade.

Det görs genom att kontakta Unga Drogförebyggares kansli.

 

Beställer något av oss

I samband med att du beställer något av oss behandlar vi dina personuppgifter. Det kan vara att du beställer vårt tryckmaterial, merchendise eller en utbildning. Vi samlar in personuppgifter för att kunna leverera det du beställt och erbjuda dig relevanta tjänster. Vi använder uppgifterna för att fullgöra vårt avtal med dig och genomföra analyser utifrån det material du har beställt. Den rättsliga grunden för detta är avtal.

Från att beställningen mottagits och för en tid om 24 månader lagrar vi dina uppgifter. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Det görs genom att kontakta Unga Drogförebyggares kansli.

 

Besöker vår webbplats

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av permanent cookies och thirdparty cookies. De cookies vi använder förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vår rättsliga grund för detta är samtycke genom att du använder hemsidan.

Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.

 

Rekrytering

Genom att skicka in ditt CV godkänner du att dina personuppgifter inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas av Unga Drogförebyggare för att kunna på bästa sätt matcha dina förmågor mot de krav som vi har i nuvarande och framtida projekt.

Uppgifter som du lämnar direkt eller indirekt genom att skicka in din CV kan tillsammans med övriga uppgifter användas av Unga Drogförebyggare för att matcha dina kunskaper mot de kravs som ställs vid ett projekt eller en anställning. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse i rekryteringsprocessen.

 

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster t.ex., distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter om så anmodas eller krävs enligt lag.

Unga Drogförebyggare samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om Unga Drogförebyggare behöver dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras om detta och du kommer att få lämna ditt samtycke. Det kan exempelvis vara aktuellt när du ska delta på ett internationellt utbyte.

Observera att vi varken säljer, handlar, eller på annat sätt överför, personligt identifierbar information till utomstående, s.k. tredje part.

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Unga Droförebyggare genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Varje gång vi inhämtar personuppgifter informerar vi dig om ändamål, hur vi sparar dina uppgifter, hur länge etc.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Säkerhet

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Endast medarbetare eller ideellt aktiva, med uppdrag inom organisationen, som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. medlemsrevision, föreningsservice, tävlings- och eventadministration, deltagaradministration, utbetalningar), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Unga Drogförebyggare kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att skicka en e-post till kansli@drogforebyggare.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Unga Drogförebtggare eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Unga Drogförebyggare

Box 738

101 35 Stockholm

Epost: kansli@ungadrogforebyggare.se

Telefonnummer: 08-742 10 35

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. Du hittar alltid den senaste versionen av vår Integritetspolicy här på vår hemsida, om vi gör avgörande ändringar (t.ex. behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina uppgifter till nya parter) kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.

Denna privacy policy gäller från och med 2018-06-18